صد زن: سارا امت‌علی از پیامد‌های شکایت علیه آزار جنسی می‌گوید

صد زن: سارا امت‌علی از پیامد‌های شکایت علیه آزار جنسی می‌گوید

زنان ایرانی در یکسال گذشته برای اولین بار به کمپین 'می تو' یا 'من هم' پیوستند. آنها از آزار و اذیت جنسی که بر آنها در در محل کار، دانشگاه و جامعه رفته بود حرف زدند. در جامعه‌ای که هنوز شاید آمادگی صحبت کردن در این موارد را نداشت و چالش‌های بسیاری به همراه داشت. سارا امت علی یکی از اولین زنانی بود که درباره آزارهای جنسی به طور علنی صحبت کرد و عواقب آن را هم به جان خرید.

گفتگو با سارا امت‌علی درباره پیامد‌های شکایت علیه آزار جنسی.