بازجویی‌های تازه از عالیه مطلب‌زاده در زندان اوین

بازجویی‌های تازه از عالیه مطلب‌زاده در زندان اوین

چهار ماه پیش در میانه بحران شیوع کرونا در زندان‌های ایران، عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برای تحمل سه سال حبس به زندان اوین رفت؛ حکمی که دادگاه به اتهام تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام برای او صادر کرده بود. خانم مطلب زاده اما به گفته همسرش همچنان در زندان بازجویی می‌‍شود.

مریم افشنگ گفت گویی داشته با صدرا عبدالهی همسر خانم مطلب زاده.