آتشفشانی که به جاذبه گردشگری تبدیل شد

آتشفشانی که به جاذبه گردشگری تبدیل شد

بیش از یک هفته است که از آتشفشانی در نزدیکی ریکویک پایتخت ایسلند گاز و مواد مذاب فوران می‌کند. این اولین فوران در این منطقه در ۸۰۰ سال گذشته است. ادامه این فعالیت آتشفشانی، هزاران گردشگر را جذب کرده است.

تیم آلمان گزارش می‌دهد.