موج مهاجرت پرستاران خسته از ایران

موج مهاجرت پرستاران خسته از ایران

همزمان با شدت گرفتن شیوع کرونا در ایران، شمار پرستارانی که میخواهند کشور را ترک کنند بیشتر شده‌است. خانه پرستار می‌گوید در یک ساله گذشته تقاضا برای مهاجرت در میان پرستاران ایرانی، سه برابر شده‌است. بسیاری از پرستاران از شرایط کار در ایران ناراضی‌اند، از حقوق پایین گرفته، تا کمبود نیرو و نبود امنیت شغلی. این در حالی است که بعضی دیگر از کشورها شرایط مهاجرت و استخدام پرستاران را آسان تر کرده‌اند.

باران عباسی گزارش می‌دهد.