مشاجره ملکه اسپانیا و مادرشوهرش جنجالی شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشاجره ملکه اسپانیا و مادرشوهرش جنجالی شد

تصاویری از خانواده سلطنتی اسپانیا منتشر شده که ظاهرا نشان دهنده مشاجره لفظی ملکه لتیسیا و مادر شوهرش، ملکه سوفیا است.