مرتضوی: منافقین به صورت سازمان یافته در حوادث اخیر نقش داشته اند

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا خبر داده است که سعید مرتضوی، دادستانتهران با حضور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، گزارشی از وضعیتبازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات را به اعضای این کمیسیون ونیز کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان ارایه کرده است.

به گفته محمد کرمی راد، عضوهیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دادستان تهران گزارشیاز دستگیری "افراد کف خیابانی، منافقینی که به صورت سازمان یافته وارد عملشده بودند و نیز طراحان کودتای مخملی" به مجلس ارائه کرده و گفته است کهبرخی از دستگیرشدگان جوانانی بودند که تحت تاثیر "تبلیغات منفی و مسموم"وارد این حوادث شده بودند که بسیاری از آنها بلافاصله پس از دستگیری آزادشدند.

آقای کرمی راد گفت که آقای مرتضویاعلام کرد که "منافقین به صورت سازمان یافته و حساب شده در سه سطح در اینحوادث و تشدید آن نقش داشته اند. برخی از منافقین در ستادهای انتخاباتیبرخی نامزدها نفوذ کرده بودند، برخی نیز رهبری و هدایت اغتشاشات بعد ازانتخابات را به عهده گرفته بودند و برخی از منافقین نیز به عنوان آمران بهفتنه و کودتای مخملی در جریان این اغتشاشات عمل کرده و به التهابات دامنمی زدند که این سه گروه هم اکنون در زندان به سر می برند."

محمد کرمی راد گفت که نمایندگان به سعیدمرتضوی گفتند که مردم خواهان برخورد با "سردمداران اصلی این اغتشاشات" هستند و از نمایندگان شان می پرسند که چرا کسانی چون میر حسین موسوی وحامیان اصلی او که به گفته این نمایندگان " فرماندهی التهابات" را برعهدهداشتند، دستگیر نمی شوند.

در پاسخ این پرسش آقای مرتضوی به ایننمایندگان گفت که آنها نیز درخواست خود را مانند سایر نمایندگانی کهخواهان محاکمه و برخورد با آقای موسوی هستند، تهیه و تقدیم دستگاه قضاییکنند.

آقای مرتضوی هفته گذشته نیز دردیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که در حال حاضرکسانی که در زندان هستند "جزو معترضان نیستند بلکه جزو اغتشاشگران هستند."

در دیدار هفته گذشته، دادستان تهرانبازداشت شدگان را به دو دسته تقسیم کرده بود؛ یک دسته به شکل سیاسی فعالیتمی کردند و به نظر دادستان تهران آنها اساسا "اتاق فکر اغتشاشات و جریاناتاخیر" بودند و با برنامه ریزی کار کرده بودند و دسته دیگر "نقش میدانی دراغتشاشات یا در تخریب اموال عمومی" داشتند و برخی دارای سلاح گرم وسرد بودند.

مطالب مرتبط