گفت‌وگو با مهرداد خوانساری، کارشناس مسایل جهان عرب