اخلال در سخنرانی احمدی‌نژاد

با اوجگیری کشمکش در حاکمیت ایران، سخنرانی دیشب محمود احمدی نژاد به صحنه رویارویی مخالفان و طرفداران او تبدیل شد. رئیس جمهوری ایران که در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی صحبت می کرد، بارها ناچار شد در میان شعارهای موافقان و مخالفان، حرف هایش را تکرار کند.

حسین شریف گزارش می دهد