طرح مبارزه با "بدپوشی" در تابستان اجرا خواهد شد

با آغاز فصل گرما در ایران، موضوع طرز پوشش مردم باردیگر بحث برانگیز شده. جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته از هفته آینده طرح مفصلی برای برخورد با "بدپوششی" اجرا می‌کند و برای این منظور از پلیس راهنمایی و رانندگی هم کمک می‌گیرد. این در حالی است که خیلی‌ها معتقدند با به کار گرفتن پلیس نمی‌شود طرز پوشش مردم را کنترل کرد.

مجید خیام دار گزارش می دهد.