'حضور در هر دوره شورای نگهبان معادل یک مقطع تحصیلی است'

مجلس ایران حق نشر عکس isna
Image caption بر اساس تبصره ای دیگر موافقت یا مخالفت با درخواست استعفای حقوقدانان شورای نگهبان بر عهده رئیس قوه قضائیه است

با تصویب بخش دیگری از آئین نامه داخلی مجلس ایران، حضور در هر دوره شورای نگهبان، تنها برای عضویت در همین شورا، معادل یک مقطع تحصیلی محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه چهارم آبان در ادامه بررسی طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس با الحاق یک ماده به این قانون، تصویب کردند که رئیس قوه قضائیه باید یکماه قبل از پایان دوره عضویت حقوقدانان شورای نگهبان، حد اقل به تعداد دو برابر حقوقدان به مجلس معرفی کند و این حقوقدانان باید دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته حقوق باشد.

بر اساس تبصره دوم این ماده الحاقی، در صورت استعفا يا فوت حقوقدانان شورای نگهبان، رئيس قوه قضاييه عضو شورا می شود.

بر اساس تبصره سوم این ماده الحاقی، موافقت یا مخالفت با درخواست استعفای حقوقدانان شورای نگهبان بر عهده رئیس قوه قضائیه است.

همچنين نمايندگان مجلس تصویب کردند که نحوه رسيدگی به اعتراض در مورد ايفای وظايف رئيس کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسی و نيز دادستان ديوان محاسبات و ساير افرادی که با رای مجلس انتخاب می شوند ولی در اين آيين نامه برای رسيدگی به اعتراض در مورد ايفای وظايف آنان روشی مشخص نشده است، طبق ماده ۲۵ عمل می شود.

بر اساس ماده ۲۵ قانون آيين نامه داخلی مجلس، هرگاه نمايندگان به کيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفای وظايف رئيس يا ساير اعضای هيات رئيسه معترض باشند می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل ۲۵ نفر و يا به درخواست کميسيون تدوين آيين نامه داخلی مجلس، تشکيل هيات رسيدگی به اعتراضات، مرکب از روسای کميسيون های تخصصی و اعضای کميسيون تدوين آئين نامه داخلی مجلس را درخواست کنند.

مطالب مرتبط