نگاهی به آئین یارسان یا اهل حق

نگاهی به آئین یارسان یا اهل حق

پیروان آئین یارسان یا اهل حق می گویند گروهی، به اشتباه آنان را علی اللهی یا شیطان پرست می خوانند. بسیاری از آنان مذهب خود را مخفی نگه می دارند؛ به همین جهت آمار دقیقی از جمعیت آنان در دست نیست. اکثر پیروان اهل حق در استان کرمانشاه و خانقین کردستان عراق زندگی می کنند.

ژیار گلگزارش می دهد