توضیح ناصر ایرانی درباره مقاله باقر پرهام

سلامی چو بوی خوش آشنایی

۱. به سایت بی بی سی حق مطلق می دهم که توضیح مختصر و مفید زیر را نرسیده و ندیده بگیرد، ولی اگر مایل بود آن را در سایت بی بی سی درج کند متن کامل و ویرایش نشده آن را درج کند.

۲. آقای باقر پرهام در سایت بی بی سی نوشته اند: "دفتردار کانون در آن تاریخ دختر خانمی بود که نامش به خاطرم نمانده است. این خانم را [که به گفته آقای پرهام مأمور حزب توده در کانون نویسندگان بوده] ناصر ایرانی از نویسندگان هوادار توده ای به کانون معرفی کرده بود و ما نیز به راحتی پذیرفته بودیم."

۳. من کتابی در شرح زندگی شخصی وادبی و سیاسی ام نوشته ام. در آن کتاب، که از ۱۷/۱/۱۳۸۶ تا کنون منتظر اخذ مجوز انتشار است و یقین دارم که تا زنده ام نسخه چاپ شده آن را نخواهم دید، به تفصیل شرح داده ام که چگونه در آغاز ۱۴ سالگی ام (تابستان ۱۳۳۰) عضو سازمان جوانان حزب توده ایران شدم و در آغاز ۱۸ سالگی ام (تابستان ۱۳۳۴) از سازمان جوانان استعفا دادم و برای همیشه از حزب توده دور شدم و بعدها براثر آن تجربه چهار ساله چه ها نوشتم وتا هنگام تحریر آن کتاب چه نظر و نظرهایی درباره حزب توده ایران داشتم.

۴. در پیشگفتار آن کتاب به خواننده احتمالی هشدار داده ام که من بر اثر چه فرآیندهای روانشناختی ای ممکن است ناخواسته «تمام حقیقت» را نگویم یا حتی حقیقت را دستکاری کنم و از این رو به وی حق مطلق داده ام که حرفهایم را "داستان" بشمرد نه واقعیت.

حالا هم همین حق مطلق را به شما می دهم و، اگر مایل بودید این وجیزه را در سایت بی بی سی درج کنید، به خوانندگان شما.

۵. ۷۵ سال زندگی در خاک پاک ایران و ۵۱ سال حضور در زندگی سیاسی ایرانیان پاک نژاد این باور را در من نهادینه کرده است که ایرانی، خواه چپگرا و خواه راستگرا، خواه متدین و خواه بی دین، ممکن نیست بر کسی، خاصه بر مخالف سیاسی و عقیدتی و دینی خود، تهمتی از دروغ ببندد.

۶. پس لابد آن چه آقای باقر پرهام در حق من نوشته اند حق مطلق است. منتها چون هرچه حافظه ام را می کاوم به یاد نمی آورم که در توطئه استخدام جاسوسه حزب توده در کانون نویسندگان ایران مشارکتی داشته ام احتمال نزدیک به یقین می دهم که حزب توده مرا به طریقی شیطانی جادو کرده است و پس از آنکه نقشه شیطانی اش را به دست من عملی کرده به همان طریق شیطانی خاطره آن عمل خیانتکارانه را از صفحه حافظه من زدوده است.

محض ثبت در تاریخ جاسوسی جهان عرض شد.

با احترام، ناصر ایرانی