پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاطرات محمد نمکشناس عضو حزب توده از زندگی در شوروی

محمد نمکشناس از اعضای قدیمی حزب توده از سال های زندگی مهاجران ایرانی در شوروی می گوید.