قتل نویسندگان، از قائم مقام تا پوینده

شماری از نویسندگان ایرانی در دهه هفتاد خورشیدی به دست نیروهای امنیتی وقت به قتل رسیدند. اما این نخستین باری نبود که اصحاب قلم در ایران به دست صاحبان قدرت یا مخالفان دیدگاه‌های خود کشته می‌شدند.

در طول تاریخ ایران نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر قدرتمندان یا طرز تفکر حاکم بر اکثریت جامعه بوده اند. تعداد زیادی از آن ها به خاطر نوشته ها و عقاید متفاوت خود یا فعالیت های اصلاح گرانه کشته شده اند.

فهرست حاضر شامل تعدادی از شناخته شده ترین نویسندگانی است که در دو قرن اخیر توسط حکومت وقت یا مخالفان عقاید و نوشته هایشان به قتل رسیده اند.