اظهارنظر: تعدادی از زندانیان رجایی شهر به اعتصاب‌كنندگان اوین پيوستند