اظهارنظر: انتشار دوباره هفته‌نامه ۹ دی به حکم قوه قضاییه