گشایش روزنه امید برای بازرگانان غربی و ایران

در ۳۵ سال گذشته، آمریکا برای تحریم ایران قوانین مختلف و متعددی وضع کرده. پیچیدگی های این قوانین در طول چهار دهه گذشته، انگیزه و اشتیاق برای سرمایه گذاری و تجارت با ایران رو تا حدود زیادی کم کرده.

اما در چند ماهه گذشته و به خصوص بعد از توافق ژنو، یک بار دیگه روزنه ای از امید برای بازرگانان غربی و ایرانی باز شده تا مقدمات حضور در بازارهای همدیگرو بررسی کنن، و اون طور که امیر پیام در گزارشش می گه جنب و جوشی جدید در هر دو طرف ایجاد شده.