وزیر کار ایران: برای اولین بار، رشد حداقل دستمزد از تورم بیشتر شده است

در ایران، شورای عالی کار با افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۴ موافقت کرده. به گفته وزیر کار ایران این اولین بار است که میزان افزایش حقوق کارگران از تورم بیشتر است. آیدین صالحی در گزارشش می گوید فاصله هزینه های زندگی با حقوق کارگران چنان زیاد است که این افزایش بسیاری را راضی نمی کند.