سفر هیئت تجاری آمریکا به ایران

بیشتر از ۲۰ فعال اقتصادی - سیاسی پر نفوذ آمریکایی، هفته قبل در ایران بودند که در میان آنها از کارآفرین، و بازرگان گرفته تا سیاستمدار دیده می شد. گروهی که در یک سفر تفریحی از چندین شهر و استان ایران دیدن کردند و در حاشیه این سفر با فعالان عرصه اقتصاد ایران و تعدادی از مقامهای دولتی هم دیدار کردند.

اگرچه روابط دولتهای ایران و آمریکا همچنان مشکل دارد و شعار "مرگ بر آمریکا" همچنان بلند و طنین انداز است ولی این آمریکائیها ایران را بازاری بزرگ با نیروی جوان و مشتاق یافته اند که یکی از عظیم ترین ظرفیتهای توسعه را در منطقه ای نا آرام و پردرد سر دارد. اگر حرف از توافق هسته ای ایران با قدرتهای بزرگ نبود، شاید این گروه از آمریکائیها دراز کشیدن در ساحلی آرام در یکی از کشورهای محبوب گردشگران را بر سفر به تهران ترجیح می دادند. این نشانه ای از تغییر است؟ فرداد فرحزاد گزارش می دهد.