عملکرد محیط زیستی دولت روحانی

حسن روحانی می گوید دولتش محیط زیستی ترین دولت ایران است. واقعیت این است که در مواردی، سعی کرده این را نشان بدهد، از اینکه در اولین جلسه هیات دولت، دستور اقدام فوری برای دریاچه ارومیه را صادر کرد، تا اینکه در شروع سال تحصیلی از دانش آموزان خواست، برای محیط زیست طرح بدهند. اما در عمل چطور؟ آیا دولت او واقعا کاری برای محیط زیست کرده؟ خود حسن روحانی در سخنانی در جمع دست اندرکاران حوزه محیط زیست، به مناسبت هفته محیط زیست اما، گفته تا تحریمها حل نشود کاری برای محیط زیست نمی شود کرد. واقعا چقدر گره محیط زیست ایران با رفع تحریمها حل می شود؟ چقدر مشکلات زیست محیطی ایران، با تحریمها آمده؟ و در مجموع، در شرایط زیست محیطی ایران، دولت چه کارهایی باید برای بهبود وضعیت محیط زیست باید انجام دهد؟

شهریار صیامی گزارش می دهد.