پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس

با اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات در حوزه های انتخابیه، ترکیب گروههای سیاسی و احزاب در مجلس دهم روشن تر شده مسعود آذر نگاهی کرده به چند و چون مرحله اول و دوم انتخابات.