BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 19:49 گرينويچ - يکشنبه 19 ژوئن 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
متن کامل بيانيه هاشمی رفسنجانی
 
بسم ‌‏الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران!

حضور پرشکوه شما مردم در نهمين دوره انتخابات رياست ‌‏جمهوری و اعتمادی که به اينجانب به عنوان يکی از نامزدهای مرحله اول ابراز داشتيد مايه تشکر و سپاس بوده و ديگر بار مرا رهين رأی و نظر خويش قرار داديد.

به عنوان يکی از خدمتگزاران نظام و يکی از نامزدهای اين انتخابات بر خويش می‌ ‏بالم که در سرزمينی زندگی می‌‏ کنيم که مردمش با حضور بموقع در صحنه‌‏ های سرنوشت‌ ‏ساز در عين صداقت و صميميت، هوشيارترين، مؤمنترين و سياسی‌ ‏ترين مردم جهانند.

مشارکت گسترده شما در اين انتخابات مهر تأييدی بود بر ميل فراگير ملتی که برای صلاح و اصلاح، هميشه آماده است و می‌ ‏کوشد تا در مسير انقلاب و نظام، هويت دينی و ملی ايران استوار و پابرجا بماند.

در اين ميان البته آنچه ضرورت داشت که همپای اين مشارکت همگانی در نظر گرفته شود، رعايت حسن سلوک انتخاباتی و ادب تبليغاتی بود که متأسفانه به دليل پاره‌ ‏ای اقدامات و البته دخالتهای سازمان يافته، منظره باشکوه و اميدبخش انتخابات را آلوده کرد.

حضور شکوهمند ملت اين ‌‏بار از ناحيه کج ‌‏سليقگيها و بددليهای برنامه ‌‏ريزی شده به رنج افتاد و طی رقابتهای انتخاباتی از طريق تخريب نامزدها و زير سؤال بردن غيرمنصفانه عملکردهای انقلاب اسلامی و مديران کشور آغاز شد و در متن برگزاری انتخابات به برخی دخالتهای سازمان ‌‏يافته در هدايت آرا انجاميد و معلوم نيست اين رويه ناصواب اگر نهادينه شود، رو به کجا خواهد برد؟

در همين جا بنا به ضرورت حفظ آرای مردم از مسئولان ذيربط می ‌‏خواهم که در اسرع وقت نسبت به احقاق حق و بررسی به اعتراضات و شکايات اقدام قاطعانه و عادلانه نمايند و به شکايات برادرم جناب آقای کروبی در مورد انتخابات بعضی از شهرستانها رسيدگی شود.

اينجانب از آغاز بنا به تکليف دينی و ملی در عرصه انتخابات رياست جمهوری حضور يافتم و اينک در مرحله دوم انتخابات يادآوری نکاتی را ضروری می‌‏ دانم:

1) انقلاب و نظام اسلامی امروز در برابر گذرگاهی دشوار از تهديدهای داخل و خارج و ماجراجوييها قرار گرفته است که حيات شرافتمندانه مسلمان ايرانی و حتی حريم آيين‌ ‏مقدس اسلام را تهديد می ‌‏کند.

۲) از شما ياری می‌‏جويم تا با تداوم حضور مؤثر خويش در مرحله دوم انتخابات، مشارکتی گسترده را رقم زنيد تا از گسترش افراط و تفريط جلوگيری شود.

۳) رأی شما در مرحله نخست و پراکندگی محسوس آرای نامزدهای محترم نشان داد که ملت ايران معتقد است با سليقه سياسی واحد نمی‌‏توان کشور را اداره کرد، ايجاد ائتلافی ملی و برقراری آشتی فراگير برای تأسيس دولت هم ‌‏اکنون ضرورتی گريز ناپذير است و در اين ائتلاف، همه معتقدان به اسلام، انقلاب، نظام و آزادی و استقلال می‌ ‏توانند حضور يابند.

ايران اسلامی راهی جز اتحاد و اعتدال و تکيه بر اسلام و مردم، بخصوص روحانيت و نيروهای مؤمن و فداکار و بخصوص خانواده‌ ‏های معزز شهدا، جانبازان، مفقودان و آزادگان اجرای کامل قانون اساسی ندارد، در پناه اين ارزشهاست که ارزشهای متعالی ديگر، بخصوص عدالت اجتماعی و خدمت به محرومان و مستضعفان و رشد و توسعه اقتصادی و سياسی ايران به دست خواهد آمد.

۴) آنچه امروز بيش از هر چيز ديگر برای استحکام نظام کارآيی دارد، همان اسلام نابی است که مفسر آن امام راحل هستند و نه افکار متحجر و اعمال رياکارانه، امروز ريا و تحجر از سويی سمی مهلک و مانع جدی در راه توسعه کشور و سعادت جامعه است و از سوی ديگر آتشی است بنيان ‌‏سوز که معارف مترقی و آسمانی اسلام و قرآن را خاکستر می‌ ‏کند.

متأسفانه همان تفکری که در دوران مبارزه در مقابل امام (ره) و همراهان ايستادگی می‌ ‏کرد و امام(ره) را مسئول خونهای ريخته شده در راه انقلاب معرفی می‌ کرد، امروزه پوستين اسلام را وارونه پوشيده و رياکارانه به فريبکاری مشغول است و اصرار دارد که افکار معيوب خود را به جای معارف اصيل اسلام به ديگران تحميل کند، تفکری که حاميان امروزی آن علی ‌‏رغم اعلام و دستور صريح رهبر معظم انقلاب مبنی بر تخريب ديگران در مبارزات انتخاباتی، ميلياردها تومان از بيت‌‏المال را صرف تهيه و نشر تهمتها و اهانتها و دروغهای خطرناک می‌‏ کنند که تاکنون دهها ميليون شبنامه منتشر کرده و هنوز هم دست‌‏ بردار نيستند.

تأسفبارتر اينکه ايجاد تفرقه ميان نيروهای وفادار به انقلاب را در دستور کار خود قرار داده و فراموش کرده‌‏ اند که يکی از عوامل پيروزی و تداوم انقلاب، همدلی و همراهی اين نيروها، بخصوص در حوزه و دانشگاه بوده و خواهد بود و اسفبارتر اينکه آگاهانه يا نا آگاهانه ايجاد تفرقه بين ارکان نظام را با جديت پيگيری می‌ کنند و با کوفتن بر طبل فتنه و تفرقه راه نفوذ دشمنان انقلاب را باز می ‌‏کنند.

۵) در مرحله نخست انتخابات، حضور مردم حماسه‌ ‏ای عظيم را رقم زد و اگر اشکالاتی بروز کرد غفلت مديريت و نظارت بود که در نتيجه، شاهد برخی تخلفها از جمله تخريبهای زننده و دخالتهای ناروای سازماندهی شده بوديم.

۶) شايسته است از نامزدهای ديگر قدردانی کنم که با حضور خويش باعث گرم شدن فضای انتخابات شدند و اميدوارم همانگونه که در گذشته از همکاران من بوده‌ ‏اند، در آينده نيز از همراهی ‌‏شان بهره‌‏ مند شوم.

۷) هدفهای حضورم در عرصه انتخابات کمک به مشارکت حداکثری مردم و بالا بردن پشتوانه رأی رئيس جمهور و کم کردن تنشها و چالشها بود که اولی بخوبی به دست آمد و هدف دوم تاکنون محقق نشده و اميد رسيدن به آن و نيز تحصيل هدف سوم را از دست نداده‌ ‏اند.

۸) برنامه اينجانب همان ميثاق جديد با مردم است که در چهارده فصل تنظيم و منتشر شده و در آن ميثاق به چند مورد اولويت ويژه داده شده است:

الف) فقرزدايی و عدالت اجتماعی که ارتقای سطح معاش اقشار زير خط فقر و مناطق محروم و روستاها را هدف گرفته و شامل تأمين مسکن، غذا، تحصيل، درمان و بيمه بيکاری و نيز ارتقای سطح معيشت کارمندان و کارگران شريف کشور است که در قالب نظام تأمين اجتماعی جامع تحقق خواهد يافت.

ب) تأمين آزاديهای سياسی و اجتماعی و توجه به حقوق زنان و تحصيل، شغل، ازدواج و نشاط جوانان در چارچوب نظام اسلامی و قانون اساسی.

ج) ايجاد اشتغال و مبارزه با تورم از طريق تأمين سرمايه و امنيت شغلی نيروی کار و رونق اقتصادی

د) گشودن راهی نو در تعامل جهانی به منظور کم کردن مشکلات و بهره‌ ‏گيری بيشتر از امکانات خارج از دسترس کشور و دستيابی به فضايی مناسب برای معرفی ارزشهای والای اسلام، ايران و انقلاب و تحکيم صلح و امنيت در منطقه برای اعتلای کشورهای اسلامی و مطلوب کردن فضای همکاری.

مطمئناً با اتکای به مدد الهی، پشتيبانی شما مردم آگاه و غيور و همکاری نيروهای کشور، رسيدن به اهداف اين ميثاق کار سختی نيست و راهکار مشخص را همان شعار "همه با هم کار برای سربلندی ايران اسلامی" می‌ ‏دانم که مضمون آن، انسجام ملی، فرهنگ کار و اعتلای ايران اسلامی است.

و ما توفيق الا بالله

اکبر هاشمی رفسنجانی

 
 
66صفحه ويژه انتخابات ايران
خبر، گزارش و تحليل درباره نهمين انتخابات رياست جمهوری
 
 
66انتخابات رياست جمهوری
دلايل صاحبنظران سياسی برای موفقيت احمدی نژاد در انتخابات
 
 
66تحليل آماری
واجدان رای دادن در نهمين انتخابات رياست جمهوری
 
 
66تحليل
انتخابات رياست جمهوری و سياست خارجی ايران
 
 
66انتخابات
قوميتهای ايرانی رئيس جمهور آينده را چگونه برمی گزينند
 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران