افسانه اراده آزاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افسانه اراده آزاد

آیا ما اراده آزاد داریم یا نداریم؟ این سؤال در واقع از شاخه‌های سؤال قدیمی جبر و اختیار است. و مشکل‌اش همان مشکل جبر و اختیار است: اینکه اگر به اختیار معتقد باشیم، به تعبیری می‌شود گفت عملا به علیت معتقد نیستیم. در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، آرش افراز، عصب شناس دانشگاه ام آی تی درباره اراده آزاد صحبت می‌کند.