درآمدی بر خوراک ایرانیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درآمدی بر خوراک ایرانیان

تاریخ یک مملکت منحصر به جنگ‌ها و سلاطینش نیست. برای این‌که بدانیم چه بر یک ملت گذشته، باید از زندگی روزمره آن ملت هم آگاهی داشته باشیم. در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، هوشنگ شهابی، استاد تاریخ و روابط بین الملل، دانشگاه بوستون درباره خوراک ایرانیان صحبت می‌کند.