نامه ای از لندن؛ «در حکایت و شکایت زبان فارسی!»

نامه ای از لندن؛ «در حکایت و شکایت زبان فارسی!»

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان «فارسی» است و داد و ستد لغتی آن با زبان عربی، در قلمرو انسان جهانی، بیرون از حصارهای ملّیت ومذهب و سیاست و اقتصاد و افتخار فروشی و خفّت خَری و شعار پراکنی و گلّه منشی و بی‌کلّگی. صحبت از آن پیشامد شومی است که دو ملّت همسایه را دشمن همدیگر کرد، و با جنون ِ آز و جور ِ نیاز به جنگی زشت و اهریمنی واداشت، امّا زبان‌های این دو ملّت که هنوز کج اندیشان ِ آن‌ها با خاطرۀ تلخی‌های شکست و شیرینی‌های پیروزی، با چشم دشمن، به همدیگر نگاه می‌کنند، از همان آغاز برخورد، میانشان دوستی‌ای انسانی در معنای جهانی انسانیت به وجود آمد و یار گویایی و پویایی ِ همدیگر شدند.