نامه‌ای از لندن - شمارۀ دهم، سال یازدهم، جمعه ۲۸ ژوئیۀ ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ دهم، سال یازدهم، جمعه ۲۸ ژوئیۀ ۲۰۱۷

لغت‌های مردمان جهان همزادند

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان «فارسی» است که «دوستی»ِ آن با زبان «عربی»، بیرون از جوّ «دشمنی»ِهای تاریخی (۱) به وجود آمد، ادامه یافت، بیشتر شد، استوار شد، همیشگی شد.

موضوعات مرتبط