معما؛ جهت حرکت اتوبوس چیست؟

معمای امروز را حل کنید.

اتوبوس

معما:

با فرض این که اتوبوس تصویر بالا به سمت جلو می‌رود و در حال دنده عقب گرفتن نیست، بگویید که این اتوبوس به کدام سمت در حال حرکت است؛ چپ یا راست؟

برای دیدن پاسخ کلیک کنید

پاسخ:

سرنخ ماجرا در درهای اتوبوس است که در این تصویر دیده نمی‌شود، یعنی طرف دیگر اتوبوس است.

پس اگر در ایران، افغانستان یا کشوری زندگی می‌کنید که ماشین‌ها سمت راست می‌رانند، اتوبوس تصویر بالا به سمت چپ حرکت می‌کند.

اگر ساکن بریتانیا، استرالیا یا کشوری دیگر هستید که ماشین‌ها سمت چپ می‌رانند، بر عکس.

معماهای قبلی ما را حل کنید:

موضوعات مرتبط