نامه‌ای از لندن - شمارۀ بیست و چهارم؛ سال یازدهم، جمعه ۳ نوامبر ۲۰۱۷

چهرۀ آسیب ندیدۀ اسم معنی

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا؛ فارسی زبان‌هایی که با چهرۀ آسیب ندیدۀ «اسم معنی» بیگانه نشده‌اند و آن را فراموش نکرده‌اند؛ فارسی زبان‌هایی که مثلاً «سعدی شیرازی» را، با خواندن آثارش، یکی از استادان بزرگ زبان و شعر کلاسیک فارسی و مدافع بی‌پروای عدالت اجتماعی می‌دانند (۱)، امّا از او «بُت» یا «قدّیس» نمی‌سازند. او را «می ستایند»، امّا «نمی پرستند» و باطل و مردود شمردنِ بعضی از عقیده های مذهبی سخت تعصّب آمیز او در حقّ غیر مسلمانان و نگرشهای سخت خفّت آمیز او در حقّ زنان را «کُفر» نمی پندارند (۲).