نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی و یکم؛ سال یازدهم، جمعه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شمارۀ سی و یکم؛ سال یازدهم، جمعه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

لغت‌های جدید پسامعناییِ مترادف طلب

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسیدان‌های سراسر دنیا. صحبت از زبان فارسی بود که بسیاری از «دست به تایپ»های حوزۀ «رسانه‌های گروهیِ» چند دهۀ اخیر که جای «دست به قلم»های حیطۀ «وسایل ارتباط جمعی» را گرفته‌اند، املای آن را، املای اصیل و شریف آن را، با اعطای برابری کامل به شخصیت حروف «ت» و «طا»، و «ث» و «سین» و «صاد»، و «ح جیمی» و «های دوچشم»، و «ز» و «ذال» و «ضاد» و «ظا»، و «غین» و «قاف»، به سبکساری انقلابی مبتلا کرده‌اند و از این تهوّرِ شوخ و فارغ از حساب و کتاب، عقل خُرده گیر فضول را دچار حیرت!

موضوعات مرتبط