مراسم کریسمس در نقاط مختلف جهان

حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس AFP
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Getty Images