نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهلم، سال یازدهم، جمعه ۲۳ فوریه ۲۰۱۸

نامه‌ای از لندن - شمارۀ چهلم، سال یازدهم، جمعه ۲۳ فوریه ۲۰۱۸

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. صحبت همچنان از زبان فارسی ست، البتّه با ذهن بیدار و چشم باز بر منظر «زبان انسان» که در نزد هر قومی «چهره»ای خاصّ دارد، امّا با «روح» مشترک. و من با این روح مشترک آشنایم و از این روح مشترک حرف می‌زنم.