نامه‌ای از لندن؛ «در حکایت و شکایت زبان فارسی!»

نامه‌ای از لندن؛ «در حکایت و شکایت زبان فارسی!»

سلام بر همۀ فارسی زبانها و فارسیدانهای سراسر دنیا. در صحبت از زبان فارسی، صحبت از این شد که لغتنامه از روی زبان درست می شود، نه زبان از روی لغتنامه. این اشاره «هوشزد»ی بود به پژوهش پیشگانی که توجّه مردم را به مطلقِ «لغت» جلب می کنند، و مردم را از توجّه به ماهیتِ خودِ «زبان» دور، یعنی... چه بخوانیمشان؟ ... «لُغَت وَران» (۱)!