نامه‌ای از لندن - شمارۀ پنجاه و سوّم - جمعه ۲۵ مه ۲۰۱۸

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. دُرُست یک سال پیش، در جمعه روزی، با این صدا، صحبت از زبان فارسی، و حکایت‌ها و شکایت‌های آن شروع شد، و ادامه یافت و یافت تا رسیدیم به این جمعه که مجلس اوّل از سال دوّمِ این حکایت‌ها و شکایت‌هاست. فراموش نکرده‌ایم که در سال گذشته، در صحبت از «کارگاه‌های سه گانۀ زبان» (۱) به سه حیطۀ متفاوت از کاربُرد زبان اشاره شد، از این قرار: «زبان اجتماعی انسان»، «زبان علمی انسان» و «زبان فلسفی انسان». البتّه متوجّهِ این واقعیت هستیم که این سه زبان در نظام ساختاری و قاعده‌های دستوری «یکی» است و «سه گانگی» ندارد. حیطه‌های کاربردی آن‌هاست که از حیث «لغت‌ها و ترکیب‌ها و اصطلاح‌های تخصّصی» و «شیوه‌های متناسب بیانی»، آنها را از همدیگر متمایز می‌کند.