نامه‌ای از لندن - شمارۀ شصتم - جمعه ۱۳ ژوئیۀ ۲۰۱۸

نامه‌ای از لندن - شمارۀ شصتم - جمعه ۱۳ ژوئیۀ ۲۰۱۸

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی دان‌های سراسر دنیا. در صحبت از «خلاّقیت» و «حقیقت» در «زبان فلسفی انسان»، گفته شد که «آفرینش‌های هنریِ» انسان، از آن جمله «ادبیات»، که در زبان تجلّی می‌کند، معیار «حقیقت انسان» (۱) است.