اختلاف نظرهای عبدالله عبدالله و اشرف غنی سوژه طنزهای سیاسی افغانستان

اختلاف دنباله‌دار رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان درون مایه اصلی بسیاری از طنزهای سیاسی کشور شده. چند و چون تقسیم قدرت و اداره کشور بعد از دو سال تا کنون پایان نیافته و سوژه گرم طنزپردازان افغان شده است. خبرنگار ما اسماعیل شهامت، اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان را از چشم هنرمندان دیده.