http://www.bbcpersian.com

11:28 گرينويچ - پنج شنبه 30 نوامبر 2006 - 09 آذر 1385

عکسهايی از مراسم عروسی در شهر درگز

شهر درگز با جمعيتی حدود 30 هزار نفر در شمالی ترين قسمت استان خراسان رضوی و در نزديکی مرز ايران با ترکمنستان قرار دارد. اين مجموعه عکس ها را حسن سربخشيان از يک مراسم عروسی در اين شهر گرفته است.

عروس با دسته گلی مصنوعی در صدر مجلس نشسته است. (وسط چپ)

عروس در لباس سنتی قرمز رنگ مخصوص عروسی با کمک عمو و پدرش در مراسم شرکت می کند.

داماد در جلو و عروس در پی او پس از پايان مراسم به سوی خانه خود می روند.

رقص سنتی زنان درگزی.

رقص چوب در مراسم عروسی.

کشتی جوانان بخشی از مراسم سنتی عروسی مردم اين شهر است.