تعداد پسوندهای اینترنتی افزایش می یابد

در آنچه که عمده ترین تحول در نشانی های اینترنتی طی بیست سال اخیر توصیف شده، موسسه اختصاص نام و شماره اینترنتی ICANN در جلسه ای در سنگاپور با افزایش قابل توجه در پسوندهای دامنه های وبسایت موافقت کرده است.

براساس این تصمیم، موسسات صنعتی و تجاری و سایر نهادها می توانند به جای استفاده از پسوندهای عمومی مانند com. یا org. یا net. خواستار دریافت پسوندهایی شوند که نشانگر نام این موسسات و نهادهاست.

به این ترتیب، ممکن است در آینده وبسایت هایی با پسوندهایی مانند google. و coke. و BBC. در دسترس کاربران قرار گیرد.

در عین حال، کسب مجوز استفاده از اینگونه پسوندها مستلزم آن است که موسسه متقاضی مبلغی حدود دویست هزار دلار را با تقاضانامه خود همراه کند و بتواند دلیلی موجه برای لزوم استفاده از پسوند مورد نظر خود ارائه دهد.