درگذشت رئیس سابق دانشگاه تهران

عباسعلی عمید زنجانی از روسای سابق دانشگاه تهران، صبح امروز در یکی از بیمارستان های پایتخت ایران درگذشت.

در زمان دولت اول محمود احمدی نژاد، آقای عمید زنجانی از آذر ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۶ ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت.

انتصاب وی به عنوان اولین رئیس روحانی این دانشگاه، با اعتراضات عده ای از دانشجویان مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری های ایران عباسعلی عمید زنجانی، که در هنگام مرگ ۷۴ سال داشته، از نارسایی قلبی رنج می برده است.