اندونزیایی منکر خدا زندانی شد

پلیس اندونزی مردی را که با استفاده از فیس بوک، به تبلیغ عقاید خود در انکار وجود خدا پرداخته بود بازداشت و زندانی کرده است.

به گفته منابع پلیس اندونزی، الکساندر آن، کارمند دولت، پس از انتشار عقاید خود در صفحه ای اینترنتی که به تبلیغ نفی وجود خدا اختصاص دارد، هدف حمله گروهی از مومنان خشمگین قرار گرفت.

اکثر مردم اندونزی مسلمان هستند و قوانین این کشور تبلیغ افکار ملحدانه را جرم دانسته و برای کسانی که در صدد برآیند دیگران را از پیروی از اعتقادات دینی باز دارند تا پنج سال زندان پیش بینی کرده است اما طرفداران الکساندر آن خواستار آزادی فوری او شده اند.