پور محمدی: برخی واردکنندگان جنس را گران می‌کنند

مصطفی پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور، گفته است که بررسی کمبود برخی از کالاها نشان داده است که برخی واردکنندگان کالا از دولت ارز گرفته و جنس وارد کرده اند اما "تا دیده اند جنس در حال گران شدن است، ترخیص نمی کنند تا پس از گران شدن، آن جنس را وارد کنند و کسی که این کار می کند، فتنه گر است."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پورمحمدی از کسانی که در صدد کسب سود از نوسان های اقتصادی هستند به عنوان "فتنه گر احتماعی" نام برد و افزود که "باید دست این فتنه گران را که می توانند در شرایط اقتصادی، اجتماعی و اجرایی کشور نقش زیادی داشته باشند را قطع کنیم."

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال تحریم های اقتصادی خارجی را بی نتیجه دانست و گفت که "با وجود این تحریم ها، کشور از جهت تولید، مصرف و منابع مالی در شرایط بسیار نرمال و طبیعی است."