پارلمان مجارستان رئیس جمهوری جدیدی انتخاب کرد

در پی کناره گیری پال اشمیت، رئیس جمهوری سابق مجارستان به دلیل اتهام سرقت علمی در نگارش رساله دکترا، مجمع ملی مجارستان رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کرده است.

رئیس جمهوری جدید مجارستان "یانوس آدر" نام دارد که از متحدان نزدیک ویکتور اوربان، نخست وزیر محسوب می شود و به مدت پنج سال، عهده دار این مقام عمدتا تشریفاتی خواهد بود.

حزب مخالف دولت در پارلمان از شرکت در رای گیری خودداری ورزیده و گفته است که انتخاب آقای آدر به این سمت باعث می شود تا حزب حاکم پایه های قدرت خود را محکم تر کند.