'میزان خسارات زلزله اخیر ایران حدود هشتصد میلیارد تومان است'

به گفته یک مقام محلی در آذربایجان شرقی در ایران میزان خسارات زلزله اخیر را درحدود هشتصد میلیارد تومان برآورد کرده است.

محمد اشرفی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، به خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در ایران گفته است احتمال افزایش خسارات وجود دارد.

به گفته‌ این مقام آذربایجان شرقی، بیش از ۳۰۰ روستا در این استان بین یک تا صد درصد تخریب شده و در چهار شهر نیز آسیب‌هایی به منازل مسکونی وارد شده است.

زلزله در استان آذربایجان شرقی ایران بازتاب محدودی در برخی از رسانه های حکومتی ایران از جمله در رادیو و تلویزیون دولتی این کشور داشته و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان انتقادهایی را در داخل این کشور به وجود آورده است.