اولین کودک سه والدی متولد شد

برای نخستین بار کودکی با ژن سه والد متولد شد. هدف جلوگیری از انتقال ژنهای معیوب به فرزند است. در این روش کودک بیش از ۹۹ درصد ژن‌های مادر و پدر خود را دارد اما برای جایگزینی ژنهای معیوب، حدود یک درصد ماده ژنتیکی هم از فرد اهداکننده وارد تخمک مادر می شود. پزشکان مجری طرح می گویند امیدوارند با این روش بتوانند به مادرانی که دارای نقص ژنتیکی هستند امکان دهند که فرزندانی سالم داشته باشند. فرگوس والش گزارش می دهد.