محققان می گویند هوای درختان را داشته باشید تا نفس شهرها نگیرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محققان می گویند هوای درختان را داشته باشید تا نفس شهرها نگیرد

چرا وجود درخت برای شهرها ضروری است؟ براساس بعضی تحقیقات، هر هکتار فضای سبز هفت و نیم تن ذرات ریز را جذب می کند. نابودی باغ ها ، پارک ها و درخت ها نفس شهرها را می گیرد و به همین دلیل نگهداری از فضای سبز، از اولویت های مهم دولت هاست. در مجموعه برنامه های بی بی سی با عنوان «تا بتوانم نفس بکشم» فریبا صحرایی در گزارشش از لندن می گوید، و این که چطور اینجا به یکی از سرسبزترین شهرهای دنیا تبدیل شده.