فواره‌های آب در یکی از قمرهای زحل دانشمندان را به یافتن حیات امیدوار کرده

یکی از قمرهای سیاره زحل یا کیوان به نام انسلادوس یک میلیارد و دویست میلیون کیلومتر دورتر از زمین است. اما آنچه دانشمندان ناسا را به وجد آورده نمونه های آبی است که از این قمر فوران می‌کند و نشان می‌دهد همه شرایط برای وجود حیات مهیاست. گزارش دیوید شوکمن را ببینید.