مشکل کمبود اکسیژن در اقیانوس‌ها و دریاها

مشکل کمبود اکسیژن در اقیانوس‌ها و دریاها

دانشمندان می‌گویند کمبود اکسیژن در اقیانوس‌ها و دریاها باعث بوجود آمدن مناطقی شده که خالی از حیات هستند. این کمبود اکسیژن به علت گرم شدن آبهای جهان در نتیجه پدیده گرمایش زمین و ورود فاضلاب به آنهاست. تعداد مناطق خالی از حیات در شصت سال اخیر چهار برابر شده و یکی از این مناطق در خلیج فارس و سه منطقه در دریای خزر قرار دارند. شهریار صیامی در این مورد توضیح می‌دهد.