#شما؛ سود و زیان محصولات تراریخته چیست؟

#شما؛ سود و زیان محصولات تراریخته چیست؟

توضیح: موضوع محصولات تراریخته به جنجال‌های بسیاری بین موافقان و مخالفان درباره تاثیرات احتمالی این محصولات بر سلامت انسان و محیط زیست منجر شده است