خوش خلق باشید تا بز‌ها با شما خوش خلق باشند

خوش خلق باشید تا بز‌ها با شما خوش خلق باشند

یافته های یک پژوهش تازه حاکی است که بزها می توانند از حالت صورت انسان ها عواطفشان را بفهمند. آنها به ویژه به صورت های خندان علاقه دارند. آماندا آکاس گزارش می دهد.