معمای کودکان بدون دست در فرانسه

اخبار مربوط به تولد نوزادان بدون دست، باعث نگرانی عمومی در مناطقی از فرانسه شده است. در منطقه ای در شرق فرانسه، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ ، یازده کودک بدون دست، ساعد یا بازو متولد شده اند. مقام ها می گویند برای یافتن دلیل این موضوع؛ تحقیقاتی سراسری را آغاز کرده اند.

آیدین صالحی گزارش می دهد.