Listen to the wind whistle on Mars
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به صدای باد در مریخ گوش دهید

کاوشگر این‌سایت ناسا صدای وزیدن بادهای مریخ بر صفحات خورشیدی خود را ضبط کرده است.کاوشگر اینسایت ناسا دو هفته پیش و پس از سفری شش ماهه از زمین بر سطح مریخ نشست و تازه‌ترین ربات مقیم سیاره سرخ است.